C-Donor.nl

Donor of verwekker

Mocht je overwegen op de natuurlijke manier tot een bevruchting te komen, onderschat dan niet het verschil tussen een donor en een verwekker. Kidinformatie.com heeft hier een duidelijke pagina over, waarop het volgende staat:

Donor / Verwekker.

De Nederlandse wet maakt geen onderscheid tussen biologisch en juridisch vaderschap. De echtgenoot is de vader van het kind, geboren uit de echtgenote, enkele uitzonderingen daargelaten.

Zijn man en vrouw niet gehuwd, dan is een actie van erkenning van het kind door man en vrouw noodzakelijk.

De Nederlandse wet kijkt dus feitelijk niet naar degene van wie de zaadcel afkomstig is. Dit betekent dan dat een juridisch vader niet altijd een biologisch vader is.

De Nederlandse wet kijkt wél naar de wijze waarop een zwangerschap tot stand is gekomen.

Dit betekent dat er een duidelijk onderscheid is tussen een 'donor' en een 'verwekker'.

Een 'spermadonor' is een man die zijn sperma doneert, dus ter beschikking stelt aan een ontvanger. Dat het doel van de spermadonatie is het doen ontstaan van een kindje, betekent nog niet dat de spermadonor daarmee een 'verwekker' is geworden. Om een verwekker te zijn is het nodig dat een daad wordt verricht die de verwekking van het kind tot gevolg heeft. Met deze 'daad' wordt bedoeld een geslachtsgemeenschap welke een zwangerschap tot gevolg heeft.

Dit impliceert dat een man die zich als 'donor' aanbiedt en vervolgens langs natuurlijke weg een kind verwekt, een daad verricht die een zwangerschap tot gevolg heeft en alleen al daarom geen 'donor' meer is maar een 'verwekker'. En dit impliceert dan weer dat, zelfs na overlijden van de man, door de moeder (of door het kind, als hij/zij 16 jaar of ouder is), een gerechtelijke procedure tot vaststelling van het vaderschap kan worden gestart.

Art. 1:207 BW: 'Het vaderschap van een man kan, ook indien deze is overleden, op de grond dat deze de verwekker is van het kind of ....., door de rechtbank worden vastgesteld op verzoek van .....'.

Het is belangrijk dat zowel mannen als vrouwen zich realiseren dat er een duidelijk onderscheid is tussen een 'donor' en een 'verwekker'. Een donor doneert zijn sperma; dit sperma wordt ná de donatie door de vrouw(en) gebruikt met de bedoeling een kind te verwekken. De donor heeft met de daadwerkelijke verwekking niets van doen en blijft op die manier donor. Een verwekker is een man die langs natuurlijke weg een kind verwekt en daarmee het risico loopt via een vaderschapsactie gerechtelijk als vader te worden aangewezen, met alle gevolgen van dien. Denk bijvoorbeeld aan een onderhoudsplicht voor het kind (alimentatie).

Zelfs al zijn er goede afspraken tussen partijen gemaakt, dan nog is het mogelijk dat de (financiële of medische) omstandigheden van man en/of vrouw dusdanig veranderen dat de 'verwekker' door partijen niet meer kan worden gezien als 'donor', met alle gevolgen van dien.

Wie een donor heeft gevonden of wie zich als donor aanbiedt, doet er goed aan zich te realiseren welk verschil er bestaat tussen een 'donor' en een 'verwekker' en welke cruciale gevolgen het verwarren van beide begrippen kan hebben.

Het komt steeds vaker voor dat een donor sperma doneert met de bedoeling vader te worden. In dit geval is er geen sprake van een donor in de juiste betekenis van het woord. Deze man doneert immers met de duidelijke bedoeling vader te worden. In een aantal gevallen zal hij het kind dat uit de donatie ontstaat erkennen. Erkent hij het kind niet: als het in de bedoeling van partijen ligt dat de man sperma doneert om een (vader)rol in het leven van het kind te gaan vervullen, dan heeft de man daardoor rechten en plichten gekregen ten opzichte van het kind. Deze constructie vergt dat duidelijk schriftelijk tussen partijen wordt vastgelegd welke de rol van de man in het leven van het kind zal zijn.

Het komt ook steeds vaker voor dat een donor sperma doneert als donor en dat er na geboorte van het kind op de een of andere manier toch een rol voor de donor is weggelegd in het leven van het kind. Als de man een dergelijke rol speelt in het leven van het kind en de moeder(s) deze rol heeft/hebben toegelaten, dan zou een eventueel afgesloten donorcontract door dat handelen van onwaarde kunnen worden verklaard door een rechter. Er is dan immers 'family-life' ontstaan tussen het kind en de donor, met goedvinden van de moeder(s). Als er eenmaal 'family-life' is ontstaan dan zal een beroep op een donorcontract door de moeder(s) door de rechter niet worden gehonoreerd. De moeder(s) heeft/hebben immers ná het afsluiten van het donorcontract uit eigener beweging gehandeld in strijd met de essentie van het donorcontract en dat daarmee in feite elke rechtskracht ontnomen. Een verzoek van de donor over bijvoorbeeld het rechterlijk vastleggen van een omgangsregeling tussen de donor en het kind zal dan gehonoreerd worden.